કલ્કી કોચેલિન તેના જળ જન્મ અગ્નિપરીક્ષાની એક તસવીર શેર કરે છે, તેના 'ડૌલા' પ્રત્યે અપાર કૃતજ્ expતા વ્યક્ત કરે છે – ટાઇમ્સ Indiaફ ઈન્ડિયા

કલ્કી કોચેલિન તેના જળ જન્મ અગ્નિપરીક્ષાની એક તસવીર શેર કરે છે, તેના 'ડૌલા' પ્રત્યે અપાર કૃતજ્ expતા વ્યક્ત કરે છે – ટાઇમ્સ Indiaફ ઈન્ડિયા

કલ્કી કોચેલિન તેના જળ જન્મ અગ્નિપરીક્ષાની એક તસવીર શેર કરે છે, તેના 'ડૌલા' પ્રત્યે અપાર કૃતજ્ expતા વ્યક્ત કરે છે – ટાઇમ્સ Indiaફ ઈન્ડિયા


Translating…

Updated : Feb 13, 2020, 21:38 IST5550 views

New mommy Kalki Koechlin has once again shared her pregnancy experience with a new post on social media. In a lengthy note, the actress expresses her never-ending gratitude towards her ‘Doula’ who helped her throughout the labour and delivery. Doula, as Kalki informs, is Greek for ‘a woman’s maid’, but in today’s age, she is more of ‘a support system for women during the process of pregnancy, labour and post partem care’, she added. Kalki compared being a first time mommy to ‘the first day at a new school’ as she wrote at length about all the ‘essential support’ a Doula, who is also a healthcare professional, provides. Sharing a picture of hers mid-water birthing, Kalki further wrote ‘the transitional’ phase of labour, when you are almost ready to push the baby out.’ Kalki Koechlin opted for a water birth for delivering her first child, a daughter, with boyfriend Guy Hershberg on 7th February, whom they named Sappho after a Greek poet.

Read MoreRead Less